Käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen ja hyväksyminen

Tämän Pfizer Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) tarjoaman www.eroontupakasta.fi-sivuston (jäljempänä ”Sivusto”) käyttäminen edellyttää, että Sivuston käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Avaamalla Sivuston Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja. Sivuston käyttö ei ole sallittua, mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja.

2. Sivuston käyttötarkoitus

Sivusto on tarkoitettu kuluttajille. Sivustolla annetaan yleistä tietoa tupakoinnin lopettamisesta, sen terveysvaikutuksista ja eri lopettamismenetelmistä.

Sivusto on tarkoitettu ainoastaan yleistä tiedottamistarkoitusta varten. Sivustolla olevaa tietoa ei siten ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä diagnosointia tai terveydentilan arviointia, eikä Sivuston tarkoituksena siten ole tarjota Sivuston kautta lääketieteen ammattilaisen arviota Käyttäjän terveydentilasta.

Käyttäjällä on yksinomainen vastuu omasta terveydestään Sivustoa käyttäessään. Tehdessään terveydentilaansa kohdistuvia päätöksiä, Käyttäjän tulee perustaa päätöksensä omaan harkintaansa eikä Käyttäjän tule pitää Sivustolta ilmenevää tietoa millään tapaa lääketieteellisesti perusteltuna kehotuksena tai ohjeistuksena ryhtyä toimenpiteisiin oman terveydentilan kohentamiseksi tai sairauden, allergian, vamman tai muun vaivan hoitamiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi. Käyttäjän tulee aina ottaa yhteys lääkäriin halutessaan saada arvion omasta terveydentilastaan tai hoitoa tai ennaltaehkäisevää apua sairauteen, allergiaan, vammaan tai muuhun vaivaan.

3. Sivuston sisältö ja kolmansien osapuolten linkit

Sivustolla esitettyä tietoa ei voida pitää Yhtiötä sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Sivustolla voi olla myös linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Siirtyessään kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, Käyttäjän on erikseen hyväksyttävä näiden verkkosivustojen omat käyttöehdot. Yhtiö ei vastaa millään tavalla kolmansien osapuolten antamien tietojen oikeellisuudesta, sivustojen sisällöstä, saatavuudesta tai toimivuudesta eikä aineistosta, joka on julkaistu kolmansien osapuolten sivustoilla tai joka siirretään kolmansien osapuolten sivustoilta Yhtiön Sivustoon. Linkit kolmansien osapuolten sivustoille eivät missään olosuhteissa luo oikeudellista suhdetta Yhtiön ja kolmansien osapuolten välille.

4. Henkilötietojen käyttö

Yhtiö ei kerää Käyttäjästä henkilötietoja Käyttäjän vieraillessa Sivustolla. Yhtiö voi kuitenkin aika ajoin järjestää markkinointikilpailuja, jolloin Käyttäjästä kerätään mm. hänen nimensä ja yhteystietonsa sekä mahdollisesti muita markkinointikilpailun toteuttamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Osallistuminen markkinointikilpailuihin on vapaaehtoista ja perustuu aina Käyttäjän nimenomaiseen ennakkosuostumukseen. Käyttäjän osallistuessa Yhtiön järjestämään markkinointikilpailuun kyseisiin kilpailuihin kerättyjä henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/1999) mukaisesti ja ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on kilpailun toteuttamisen kannalta tarpeellista. Yhtiön Käyttäjästä keräämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Sivustolla käytetään Google Analytics -evästeitä (lisätietoja: www.google.com/intl/fi/policies/privacy/partners) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Evästeiden avulla Yhtiö kerää automaattisesti tietoa Käyttäjän käynnistä Sivustolla. Yhtiö ei kuitenkaan kerää evästeiden avulla tietoja tunnistettavassa muodossa; Yhtiö ei kerää Käyttäjästä tunnistettavissa olevia tietoja tai tietoja, joita voisi yhdistää hänen henkilöllisyyteensä (kuten esim. Käyttäjän ip-osoitteen).

5. Immateriaalioikeudet Sivustoon

Yhtiöllä tai kolmannella osapuolella on immateriaalioikeudet kaikkeen Sivuston sisältöön, ulkoasuun ja Sivustosta saatavilla olevaan aineistoon. Tällaisen aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Yhtiön kirjallista lupaa on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Sivustosta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten. Mikäli Sivuston aineistoa lainataan tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti, tulee lähde aina ilmoittaa. Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa käyttää ilman Yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

6. Vastuunrajoitus

Yhtiö toimittaa Sivuston ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa”. Yhtiö ei takaa, että Sivustoa voitaisiin käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Yhtiö ei anna mitään takuuta Sivuston saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle Sivustolla esitettävien tietojen sisällöstä, paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Sivuston käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Yhtiö ei ole millään tavalla vastuussa niistä toimista, joihin Käyttäjä ryhtyy Sivustolta ilmenevien tietojen perusteella, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tämän mukaisesti Yhtiö ei muun muassa vastaa mistään Käyttäjän terveyteen liittyvistä ongelmista sisältäen rajoituksetta sairauden, vammautumisen, loukkaantumisen tai kuoleman, jotka aiheutuvat Sivuston innoittamista tai Sivustoon liittyvistä liikuntasuorituksista tai muista harjoitteista, ruokavalion muutoksista, lääkityksestä, lisäravinteiden käytöstä tai muunlaisista elämäntavan muutoksista.

Yhtiö ei vastaa millään tavalla Sivuston tai sen keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Yhtiölle. Yhtiö ei myöskään vastaa tietojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisesta Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Yhtiön vastuu on enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen.

7. Ylivoimainen este

Yhtiö tai Käyttäjä ei vastaa vahingosta, joka syntyy osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan epätavallisen tai ennalta arvaamattoman syyn aiheuttamasta velvoitteen täyttämättä jättämisestä. Osapuolen on kyettävä näyttämään toteen tällaisen syyn olemassa olo.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava mahdollisimman pian Käyttöehtojen toiselle osapuolelle häntä kohdanneesta esteestä. Yhtiö voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi omilla verkkosivuillaan tai valtakunnallisessa päivälehdessä.

8. Käyttöehtojen muutos

Yhtiöllä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja yksipuolisesti milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Yhtiön ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja, Sivuston käyttö ei ole sallittua.

9. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä Käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa.